Priser

Vårt salær beregnes på grunnlag av medgått tid, dersom ikke fastpris unntaksvis er avtalt. Det vil bli lagt vekt på sakens vanskelighetsgrad og omfang, samt hvilke økonomiske interesser som er involvert og sakens utfall. Timepris for advokattjenester vil normalt være fra kr. 1040,- til kr. 2.000,- eks. mva pr. Direkte utlegg og omkostninger, herunder gebyr til det offentlige kommer i tillegg. I enkelte type saker kan vi avtale en lavere timepris, eller en fastpris.

Fri rettshjelp

I en del saker vil du ha krav på fri rettshjelp. Dette kan omfatte både fri sakførsel, altså en sak som føres for retten, eller fritt rettsråd, som er bistand i saker som ikke ender opp i retten. Du må i slike saker betale en liten egenandel. Du kan få fri rettshjelp i sakstyper som trygd/pensjon, familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig og oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. Det er et grunnvilkår at du kommer inn under rettshjelpslovens inntektsgrenser. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende vurdering av saken.

Rettshjelpdekning

De fleste har rettshjelpdekning under sin hjemforsikring, bil- og båtforsikring, husforsikring o.s.v. Rettshjelpforsikring dekker utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, begrenset oppad til mellom kr. 80.000 - kr. 100.000. Egenandelen utgjør normalt kr. 4.000, + 20% av det overskytende beløp. Rettshjelpforsikringen har begrensninger og vilkår som kan være noe forskjellig for de ulike forsikringsselskapene. Vi hjelper deg med å undersøke hva din rettshjelpforsikring dekker.

Oppdragsbekreftelse

Du vil, når advokaten har fått oversikt over hvilken bistand som ønskes, få en oppdragsbekreftelse som bekrefter at vi har påtatt oss oppdraget og med nærmere orientering om forutsetingene, våre betalingsrutiner etc.